กลับหน้าแรก > กลับหน้ากระทู้
ผลแข่งขัน....รพ.พระจอมเกล้าฯ-พระนครคีรี-พระราชวังรามราชนิเวศน์ มินิมาราธอน ครั้งที่ 12
 


รพ.พระจอมเกล้าฯ-พระนครคีรี-พระราชวังรามราชนิเวศน์ มินิมาราธอน ครั้งที่ 12 วันอาทิตย์ที่ 11 มีนาคม 2555 เวลา 6.00 น.
รายชื่อนักวิ่งเข้าเส้นชัย มินิมาราธอนระยะทาง 10.5 กิโลเมตร
OVER ALL ชาย นาย อุ้มยศ กิจอุดม ชมรมบางขุนเทียน 33 นาที 50 วินาที
OVER ALL หญิง นส. วิไลวรรณ ขำพิทักษ์ 40 นาที 17 วินาที

รายชื่อนักวิ่งเข้าเส้นชัย มินิมาราธอนชายระยะทาง 10.5 กิโลเมตร
รุ่น ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ชมรม

อายุไม่เกิน 14 ปี
1 ดช. จักรี เจตต์สว่าง รร.บ้านดอนสูง จ.ตราด
2 ดช. ทิวา วงษ์จีน บางขุนเทียน
3 ดช. สราวุฒิ ชื่นขำ วิ่งจอมบึง
4 ดช. ณัฐพล ศรีฤทธิเดช อัมพวัน
5 ดช. ณัฐศิลป์ ศิลปชัย ชลบุรันนิ่ง
6 ดช. พรเลิศ บุญจันทร์ เจนจิทีม
7 ดช. ธีรวัฒน์ สมบัติบูรณ์ รร.บ้านดอนสูง จ.ตราด
8 ดช. เอกลักษณ์ หมวดเส็ง รร.ฉวาง จ.นครศรีฯ
9 ดช. ชุณานนต์ ถาวรมงคล -
10 ดช. ภาณุพงษ์ สมตา บางขุนเทียนเทคโนโลยี
11 ดช. เจริญทรัพย์ ชื่นขำ วิ่งจอมบึง
12 ดช. จักรี สุทธิชาติ บางขุนเทียน
13 ดช. เจษฎา พลศักดิ์ บ้านเขาพระเอก
14 ดช. ณัฐศักดิ์ วรรณะ เบิกตะวันหลังสวน ชุมพร
15 ดช. ชยากร พรมสี ข้าวแกงยายเสริม

อายุ 15-29 ปี
1 นาย อนัส กำทรัพย์ โตโยต้าบ้านโพธิ์
2 นาย จารึก มุ่งพันกลาง อ้อมใหญ่รันนิ่ง
3 นาย ธัชพล ศิริกาญจนะ ทองนาคทีม
4 ไม่มารายงานตัว
5 นาย ธรธัช สายสี โตโยต้าบ้านโพธิ์
6 นาย ภาณุพงศ์ อรรถวรรธน
7 นาย ชนะนนท์ เชาว์บวร เบียร์ช้างอยุธยา
8 นาย อภิชาต ภูอุทัย โตโยต้าบ้านโพธิ์
9 นาย ภาคภูมิ ชัยสายัณน์ ทองนาคทีม
10 นาย ศิขรินทร์ พูลพุฒ บางขุนเทียนเทคโนโลยี
11 นาย ธนฑล เหมือนวิหาร กลัวเมีย
12 นาย ภัคพงษ์ อุบลเลิศ บางขุนเทียนเทคโนโลยี
13 นาย สมประสงค์ สุขนิ่ม รร.อัมพวัน
14 นาย นพรัตน์ เจือมณี รร.วัดนางสาว
15 นาย วรากร สว่างอารมย์ รร.วัดนางสาว


อายุ 30-34 ปี
1 นาย ชาญณรงค์ บุญหล่อ มุ่งหน้าเมืองเกาะสมุย
2 นาย ดาว สังวัทยาย โตโยต้า
3 รอ. ฉาย ดุลยรัตนาชัย ค่ายทองฑีฆายุ
4 นาย จำรัส เหลือกลาง กระทุ่มแบน
5 นาย อรัญ พึ่งธรรม สวนป่า 25 ไร่
6 นาย ทองมี บุญตรอง โตโยต้าบ้านบึง
7 นาย มงคล สิทธิขุนทด อิสระ
8 นาย ประยูร ยางรอก มิตรภาพ 51
9 นาย สมบูรณ์ พิมลนอก วัดป่าชัยรังสี สมุทรสาคร
10 นาย ไพรวัลย์ เจริญตา วิ่งหาดชะอำ
11 นาย สุชาติ ชมชื่น โตโยต้าบ้านโป่ง
12 นาย กรีรัตน์ อุปลา รพ.ยุพราช ฉวาง
13 นาย ประภาส ชลพอง โตโยต้าฉะเชิงเทรา
14 จอ. ประจักษ์ มีแก้ว นาวิกโยธิน
15 นาย อนันต์ ทองเหี่ยง -

อายุ 35-39 ปี
1 นาย นิวาส สระภู มิตรภาพ 51
2 นาย สมบูรณ์ บุญคอย มิตรภาพ 51
3 นาย พยุง จ้าวเพชร อ้อมใหญ่รันนิ่ง
4 นาย ธีรวุฒ แก้วเยื้อง ร้านทองสุวรรณโชติ ตราด
5 นาย สมชาย ชลิศราพงศ์ ยามเย็น ราชบุรี
6 นาย ธีรศักดิ์ เฉลียวพงษ์ เวโลเช่
7 นาย นิวัช สมจิต อิสระ
8 นาย สมบัติ ดวงสิน วัดป่าชัยรังสี สมุทรสาคร
9 นาย ประดิษฐ์ ชัยมีบุญ บางขุนเทียน
10 นาย สุนารถ บุษยกุล ชมรมการไฟฟ้านครหลวง
11 นาย พิเชษฐ์ ขวัญแก้ว ท่าเรือกาญจนบุรี
12 นาย สมชาย เพ็ชรโยธิน วิ่งเพื่อชีวิตสมุทรสาคร
13 นาย อดุลย์ โครตประทุม วินเนอร์รัน ทุ่งคลุ
14 นาย เกษม ภู่ระหงษ์ โตโยต้าบ้านโพธิ์
15 นาย ทิวา ตินานพ อ้อมใหญ่รันนิ่ง

อายุ 40-44 ปี
1 นาย สัมฤทธิ์ นครบุรี วัดป่าชัยรังสี สมุทรสาคร
2 นาย มงคล มลหาญวิเศษ บางขุนเทียน
3 นาย สมดี ด่านจิระมนตรี จิมรันนิ่ง
4 นาย ณรงค์ สันตริรกุล รักษ์บางบอน
5 นาย ประทวน แป้นจันทร์ เวโลเช่
6 นาย นาวี อักษรเขค มาบอำมฤต
7 นาย พิทักษ์ พัตจุน ทหารอากาศ
8 นาย บุรมณ์ พิมพิศร มิตรภาพ 51
9 นาย ภูวดล ธนาวิชิตฤกษ์ วิ่งเพื่อชีวิตสมุทรสาคร
10 นาย กมล เดชะนนท์ วิ่งสวนหนองจอก
11 จอ. ทักษิณ งามโบราญ นาวิกโยธิน
12 นาย จีรพันธ์ สุดขาว ฟอร์รันเนอร์
13 ไม่มารายงานตัว
14 นาย สุทัศน์ สองเชื้อ สยามรันเนอร์คลับ
15 นาย สมพาษ เกิดเขียว สะพานแขวน พระราม 3

อายุ 45-49 ปี
1 นาย สัมผัส นาครอด สนามชัย
2 นาย วีรพล ปัญญาศิริ ทองนาคทีม
3 นาย ประสิทธิ์ สุประพาส นาวิกโยธิน
4 นาย พรไพโรจน์ ตรีพงษ์พันธ์ ยามเย็น ราชบุรี
5 นาย สมศักดิ์ กลำทอง ม.เกษตร กำแพงแสน
6 นาย สมศักดิ์ สุวราการ วิ่งสามอ่าว ประจวบ
7 นาย ทองปน ศรีจันทร์ มิตรภาพ 51
8 นาย สุคีริน ทวีสุข เวโลเช่
9 นาย ณรงค์ เอี่ยมศรีโชติ ชมรมอิสระ อ.นาหม่อม สงขลา
10 นาย ไพรวุฒิ อ่องลยุล ศูนย์กีฬาบางมด
11 นาย สงบ ภูคำกอง รักวิ่งอิสระ 24.4 เพื่อชีวิต
12 นาย สายัณห์ จอมทอง ชมรมวินเนอร์รัน
13 นาย อภิชัย เพ็ชรกำเนิด SAT ทองนางทีม
14 นาย ยุทธนา ศิลปกวี ชมรมสนามศุภชลาสัย
15 นาย ทองดี เศษรัตนา ชมรมวินเนอร์รัน

อายุ 50-54 ปี
1 นาย ประทีป ไตรศิลป์วิศรุต วิ่งสามอ่าว ประจวบ
2 นาย ไชยพงษ์ กิมประพันธ์ บางขุนเทียน
3 นาย เดโช ไตรศิลป์วิศรุต วิ่งสามอ่าว ประจวบ
4 พจอ. ไพโรจน์ อุ้มไสว มรก.ไกลกังวล
5 นาย ไพศาล คนคล่อง วินเนอร์รัน
6 นาย สำรวย สมพรมทิพย์ ม.เกษตร กำแพงแสน
7 นาย ไพศษล กาญจนสุวรรณ สะพานพระราม 9
8 นาย กมล ช่วยคงมา ร้านกมลเครื่องเย็น นนทบุรี
9 นาย ศุภชัย อุบลเขียว นาวิกโยธิน
10 นาย ชอชาย เทอดเกียรติกุล อิสระ
11 นาย ปัญญา ยิ่งได้ชุ่ม มิตรภาพ 51
12 นาย บุตรฉ่ำ อิสระ มหาชัย
13 นาย พรศักดิ์ แสวงวุฒิพันธ์ สยามรันเนอร์คลับ
14 นาย นรินทร เดชารัมย์ รักษามัคคีวิลล่า
15 นาย ชินกร พยุหกฤษ -

อายุ 55-59 ปี
1 นาย สุเทพ มณีโชติ รพ.ยุพราช ฉวาง
2 นาย วิรัช นิศรี วินเนอร์รัน
3 รต. วิศาล สุนันทวิวรรณ ปัตตานี
4 นาย สุรพงษ์ ฉันทะอมรวงศ์ สะพานแขวน พระราม 3
5 นาย อุดร อินทร์พิทักษ์ รวมใจพัทยา
6 นาย สมพงษ์ ศรีสุข เดินวิ่งตำหนักน้าชลบุรี
7 นาย สำราญ บัวตุ๋ย สมุทรสงคราม
8 นาย สมบูรณ์ พยุงศรี นาวิกโยธิน
9 นาย รุ่งศักดิ์ ประสิทธิ์ พนัสนิคม
10 นาย จีรศักดิ์ โต๊ะชาลี นักวิ่งแต้จิ๋ว
11 นาย สมพงษ์ ชูชาติ วัดป่าชัยรังสี สมุทรสาคร
12 นาย ผาด เรืองแสง นางนวลบางปู
13 นาย สมเกียรติ สมรูป นาวิกโยธิน
14 นาย
15 นาย สุชาติ วงศ์บัวเหลือง สามร้อยยอด

อายุ 60 - 64 ปี
1 นาย ธีระชัย คุณาพรธรรม
2 รต. สุชิน วาสนา นาวิกโยธิน
3 นาย สุวรรณ แผ่นทรัพย์ เพื่อสุขภาพ จ.ระยอง
4 รต. ชูชาติ วาสนา นาวิกโยธิน
5 จ.ส.อ. รชต ใจประสาท สยามรันเนอร์คลับ
6 นาย ศุภชัย วีระเบญจพล ท่าเรือกาญจนบุรี
7 นาย สุพล สสิสัจจัง เทพา
8 นาย อำนาจ พรหมภินันท์ จ.ชุมพร
9 นาย ไพโรจน์ อนุมณี พัทลุง
10 นาย สุพจน์ สวยปานแก้ว พนัสนิคม
11 นาย ทวีเกียรติ อัครประสิทธิ์ สวนพฤกษ์
12 นาย วิฑูรย์ กลั่นเศรษฐี สมุทรสงคราม
13 รตต. วิชา เฉลยนาค จ.ปทุมธานี
14 นาย จารึก บุญรอด -
15 นาย ดุสิต ศิริวารินทร์ ชมรมวิ่งดอกบัวคู่

อายุ 65 - 69 ปี
1 นาย เกียรติศักดิ์ ครุธนุ่ม ดอกบัวคู่ ฉะเทริงเซา
2 นาย เจริญ เพขรนิล โพธาราม
3 นาย นิวัติ เจริญผล มิตรภาพ 51
4 นาย ล้อม ขวัญแกลี้ยง สงขลา
5 พต. อำนวย ศรีทองสุข อิสระ
6 พอ. มาโนช ธรรมสำราญ บางขุนเทียน
7 นาย สมชัย ล้อเจริญ ชมรมกาญจนบุรี
8 นาย ทองสุข ทองมี ชมรมลัดหลวง พระประแดง
9 นาย ไพบูลย์ เบญจวชิระเชิด ชมรมรพ.พระจอมเกล้าฯ
10 นาวาตรี นิพนธ์ นิกรพล นาวิกโยธิน
11 นาย อนุวัฒน์ ศิริวัฒนานาวิน ชมรมเขาวัง เพชรบุรี
12 นาย สมปอง เพชรชิต ชมรม รพ.ยุพราช จ.นครศรีธรรมราช
13 นาย พยงค์ ชูชื่น -
14 นาย คมขำ ศิริขันธ์ ชมรมนรามราชนิเวศน์ จ.เพชรบุรี
15 นาย ทวี โรจน์วรารักษ์ ชมรมรวมมิตรรันเนอร์

อายุ 70 ปีขึ้นไป
1 รอ. บุญเช้า แงะสัมฤทธิ์ นาวิกโยธิน
2 นาย วิชัย ศรีสงวนสัตย์ ชมรมนางนวลบางปู
3 นาย เทียนชัย อยู่เวชวัฒนา บางขุนเทียน
4 นาย วิเชียร ไตรเพิ่ม -
5 นาย กู้ โพธิ์ธีรบุตร แม่น้ำแคว
6 นาย โทคิโอ๊ะ ชูอินามิ ชมรมญี่ปุ่น
7 นาย วิเชียร โพธิ์ธีรบุตร 1144 รร.สายไหมวิทยา กทม.
8 จต. ประดิษฐ์ แดงสวาท -
9 จสอ. ทิน แย้มชื่น ชมรมโรงพยาบาลพระจอมเกล้าฯ
10 นาย ประสิทธิ์ พันธ์เวช ชมรมสวนตำหนักน้ำ ชลบุรี
11 นาย สุรพล รุจิโรจน์ ชมรมมิตรภาพ จตุจักร
12 นาย ประเสริฐ ด้วงสมบัติ ชมรมสวนตำหนักน้ำ ชลบุรี
13 นาย สมศักดิ์ เชยกลิ่น ชมรมวิ่ง ปตท.
14 นาย ปริญญา บุณณารักษ์ ชมรมเคหะ ชลบุรี
15 นาย สงัด แก้วเวียง ชมรมวิ่งหนองคาย
 
 
โดย สุเทพ บางขุนเทียน [16/08/2016 01:45]
 

ความคิดเห็นที่ 1
ตอบโดย : สุเทพ บางขุนเทียน
(13/03/2012 21:22)

 
 
รายชื่อนักวิ่งเข้าเส้นชัย มินิมาราธอนหญิงระยะทาง 10.5 กิโลเมตร
รุ่น ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ชมรม

อายุไม่เกิน 14 ปี

1 ดญ. ณัฐพร ธรรมเที่ยง บางขุนเทียน
2 ดญ. ผกามาศ เริ่ดหรู บางขุนเทียน
3 ดญ. ชลธิดา จั่นเพ็ชร ชลบุรีรันนิ่งคลับ
4 ดญ. วรินทร์ สันทัด บางขุนเทียน
5 ดญ. ชนม์ชนก สุกัญญา ข้าวแกงป้าเสริม
6 ดญ. จันทนิภา ฟุ้งสันเทียะ รร.วัดนางสาว
7 ดญ. เกตน์นิภา มีเติม รร.วัดนางสาว

อายุ 15-29 ปี

1 นส. อรนุช เอี่ยมเทศ รร.เมตตา อยุธยา
2 นส. วลัยภรณ์ ศิริเกษมสุข ศูนย์กีฬาบางมด
3 นส. อำพรรักษ์ วรอุฬารกุล เวโลเช่
4 นส. มนิดา แผนจะบก สยามรันเนอร์
5 นส. สุนันทา เชื้อคำสด บางขุนเทียน
6
7

อายุ 30-34 ปี

1 นส. นฤมล โม้ทอง นครราชสีมา
2 นส. ทัศวรรณ์ มีบัว รพ.ยุพราช ฉวาง
3 นส. ดาราพร มูลใย สุพรรณบุรี
4 นส. วนิชา เหมกุล สุพรรณบุรี
5 นส. ภัทรพร บัวพาน วัดหลวงพระประแดง
6 นส. ศศิวิมล ลูกรักษ์ เมืองคนงามบ้านโป่ง
7

อายุ 35-39 ปี

1 ศิริพร หงษ์ทอง อ้อมใหญ่รันนิ่ง
2 กนกกร วิเทศาการ -
3 สมาภรณ์ ทองคำชุม รพ.ยุพราช ฉวาง
4 รักคนา บุญญา วิ่งพนัสนิคม ชลบรี
5 ยุพาวรรณ ศรีไสล เคหะธนบุรี
6 ประฐม วงค์คำชาญ รักสามัคคี
7 ณัทธมน นิลวงศ์ วิ่งเพื่อชีวิต สมุทรสาคร

อายุ 40-44 ปี

1 นส. มณีรัตน์ รวยดี -
2 นส. กานดา มาประกอบ วิ่งเพื่อชีวิต สมุทรสาคร
3 นส. ศรีนวล โดดสู้ กระทุ่มแบน
4 นส. ศุภากร ดอกเข็ม เมืองไทยรัชดา
5 นส. สุนิสา สุนทราเมธากุล มหาชัย
6 นส. พูนสุข รังคะวงษ์ มิตรภาพ 51
7 นาง สาคร กันเกลา สมเด็จพระยุพราช จอมบึง

อายุ 45-49 ปี

1 ประพิศ ประสิทธิ์อุดมชัย สวนตำหนักน้ำ ชลบุรี
2 บุญศรี รุ่งภักดีสวัสดิ์ รักบางบอน กทม.
3 พัชรีวรรณ เต็มอุดมทรัพย์ มุ่งวิ่งหลังสวน
4 มัทนา รัตนศรีเวคิน คนรักเป็ด
5 มยุรี เชื้อชัย อิสระขอนแก่น
6 ปราณี แซ่เตียว ชมรมสามอ่าว ประจวบ
7 ฉำยา เพ็ชรวัง วิ่งเพื่อชีวิต ระนอง

อายุ 50-54 ปี

1 ดาวเรือง จันทร์หอม ร้านกมลเครื่องเย็น
2 บุญล้อม ทนชัมพูนทกูล รพ.ตราด
3 นัทธภัทร กตเวทิวงศ์ -
4 มะลิ เกตุแก้ว ชมรมกลัดหลวงรัตนะ
5 ธนสร ตลิ่งทอง สวนตำหนักน้ำ ชลบุรี
6 พญ. วราภรณ์ อรุณศิริสุข รพ.ตราด
7 กานต์สิริ ไกรเพิ่ม KFR

อายุ 55-59 ปี

1 ขจิตร์ จันทร์จำรัส มิตรภาพ 51
2 อุมาจินต์ คงคา ชมรมกาญจน์รันเนอร์
3 วัชรา สิริวารินทร์ ชมรมดอกบัวคู่
4 บุญยืน เท้าจันทึก ชมรมลัดหลวง พระประแดง
5 นิตยา งามแสงจันทร์ฉาย ชมรมสวนพฤกษ์ 99
6 รนิดา ธิติชัยฤกษ์ ชมรมสมุทรสาคร
7 ลัดดา พันธ์สะอาด รักบางบอน กทม.

อายุ 60 ปีขึ้นไป

1 ประไพพร เชวงปาน อุทยานนนทบุรี
2 วารี ย่งฮะ ส่งเสริมสุขภาพ จันทบุรี
3 มาลี โสภณ เบิกตะวันปากน้ำหลังสวน
4 พนิดา พงษ์พานิช รวมมิตรรันเนอร์
5 อารีย์ โรจน์วรารักษ์ สูงอายุบึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์
6 อนงค์ เอมกลิ่นบัว สูงอายุบึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์
7 มานิตย์ สุวรรณกิจ นครนายก
   

ความคิดเห็นที่ 2
ตอบโดย : สุเทพ บางขุนเทียน
(13/03/2012 21:28)

 
 
รายชื่อนักวิ่งเข้าเส้นชัย ฟันรันระยะทาง 4.4 กิโลเมตร
รุ่น ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ชมรม นาที วินาที

อายุไม่เกิน 12 ปี

1 ดช. นิธิราช ดิวประโทน มิตรภาพ51 15 2
2 ดช. พรรณไวทย์ พุ่มสมบัติ เขาวังเมืองเพชร 17 0
3 ดช. สุรชัย เหลืองอร่าม อุดมราชภักดี 17 3
4 ดช. ศุภนัฐ ตั้งประเสริฐ รร.บ้านเขาพระเอก 18 0
5 ดช. ประวิทย์ คำเพ็งอาจ รร.บ้านเขาพระเอก 18 1

อายุ 13-19 ปี

1 ก้องกังวาร เพชรคีรีสกุล 14 48
2 อิทศักดิ์ อิทธิเดชวัฒนะ สวนตำหนักน้ำ ชลบุรี 15 4
3 สมปราชญ์ นันทนพิบูล สวนตำหนักน้ำ ชลบุรี 15 13
4 วัชรินทร์ หวังมะ สวนหลวง ร.9 15 18
5 ศรศํกดิ์ สิงพึ่งราบ กรีฑาท่ามะปริง

อายุ 20-29 ปี
1 อดิศร บุญมา มิตรภาพ51 14 1
2 โชคชัย เกตุทอง วิ่งมหาชัย 14 6
3 ศุภวิทย์ อาจาปาสา โตโยต้าบ้านกุ่ม 15 0
4 จรุวัฒน์ เสาร์ประดิษฐ์ วิ่งโพธีธารม 15 2
5 ณัฐวุฒิ เกษมภักดีพงษ์ เขาวังเมืองเพชร 16 2

อายุ 30-39 ปี

1 ธีรเดช เม่นหรุ่ม ชมรมวิ่งบางขุนเทียน 13 4
2 สุรินทร์ วรรณะ เบิกตะวันหลังสวน ชุมพร 14 2
3 ขจรศักดิ์ ปทีปกมล สะพานแขวนพระราม 3 14 5
4 ประวิทย์ ป่วงศิริ สมุทรสงคราม 15 5
5 สุรชัย ยิ้มกมล บางขุนเทียนสาย 1 16 0

อายุ 40-49 ปี

1 พจอ. วรชาติ พานิชสมัย นาวิกโยธิน 15 18
2 ดต. เกรียงศักดิ์ สืบสน สามอ่าว ประจวบ 15 20
3 เสรี พินเนียม ฟอรันเนอร์ 15 22
4 แสงศิลป์ พงษ์ไพเชษฐ์ สนามชัย 15 30
5 ทรรศนะ ไล่เรียง กำแพงแสน 15 30

อายุ 50-59 ปี

1 สมศักดิ์ บุษบกแก้ว - 15 3
2 ภูเบศ ใจแจ้ง รพ.ยุพราชฉวาง นครศรีฯ 16 1
3 เรือเอก ไพโรจน์ ทับจีน วิ่ง รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต 16 2
4 สม คงยิ่ง - 17 1
5 ไพฑูตย์ ชาญช่าง สวนป่า 25 ไร่ 17 2

อายุ 60 ปี ขึ้นไป

1 วีระ เฟื่องสวัสดิ์ การประปาส่วนภูมิภาค ตราด 16
2 สุชิน กลิ่นทอง สวนตำหนักน้ำ ชลบุรี
3 รต. ประเสริฐ ฉันทวัฒนา ลมโชย
4 ศิริชัย พงษ์โภคา ธกส. 18 5
5 วาริน สวัสดี นาวิกโยธิน 19 5

จนท.รพ.

1 รังสรรค์ เพิ่มทองมาก รพ.พระจอมเกล้า จ.เพชรบุรี 17
2 นพ. อัญชนะ พานิช รพ.พระจอมเกล้า จ.เพชรบุรี 18
3 ธานินทร์ สมรมิตร รพ.พระจอมเกล้า จ.เพชรบุรี 18
4 นพ. เกริกชัย เก่งกาญพานิช รพ.พระจอมเกล้า จ.เพชรบุรี 19
5 ธเนศร์ หนังสือ รพ.พระจอมเกล้า จ.เพชรบุรี 21
   

ความคิดเห็นที่ 3
ตอบโดย : สุเทพ บางขุนเทียน
(13/03/2012 21:29)

 
 
รายชื่อนักวิ่งเข้าเส้นชัย ฟันรันระยะทาง 4.4 กิโลเมตร
รุ่น ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ชมรม นาที วินาที

อายุไม่เกิน 12 ปี

1 ดญ. สุรกาญจน์ วรรณะ เบิกตะวันหลังสวน ชุมพร 17 2
2 ดญ. นารีรัตน์ แสงจันทร์ รร.บ้านเขาพระเอก 19 1
3 ดญ. วราลี ลิงพึงราบ กรีฑาท่ามะปริง 23 1
4 ดญ. ญาดารัตน์ คงแก้ว 28 2
5 ดญ. ชนม์ชนก คงแก้ว 28 3

อายุ 13-19 ปี

1 สุกัญญา จันทะใส บางขุนเทียนฐานเทคโนโลยี 17 3
2 กาญจนา เกิดประสงค์ บางขุนเทียนฐานเทคโนโลยี 18 3
3 ญาดา วัดอุดม - 23 -
4 นันทวัน ประทาพันธ์ รร.วัดนางสาว 24 4
5 ธัญญลักษณ์ ศรีจันทร์ - 28 2

อายุ 20-29 ปี

1 นส. ดวงตา บัวระกา มิตรภาพ51 20 0
2 นส. ดารารัตน์ ยิ่งยวด นาวิกโยธิน 21 1
3 นส. อัญชลี ชัยปรีดาพร ตำหนักน้ำ ชลบุรี 23 1
4 นส. จริยาภรณ์ กำลังหาญ ยามเย็น ราชบุรี 23 2
5 นส. ประภาณี อินทรกล่อม - 24 1

อายุ 30-39 ปี

1 ศศิวิมล ศรีปาลวิทย์ ติวานนท์แอร์ 17 4
2 กฤติยา ช่วยทิพย์ อิสระ 24 0
3 ชิษณุชา แจ่มเที่ยงตรง อิสระ 26 1
4 ยุพิณ พิมเภา อิสระ 28 0
5 พันธิตรา ชัยภูมิ ชมรมวิ่งหินกอง สระบุรี 29 1

อายุ 40-49 ปี

1 คำเภา ชวงรัมภ์ ตำหนักน้ำ ชลบุรี 18 2
2 กัลยาณี ศรีสะอ้าน ตำหนักน้ำ ชลบุรี 18 4
3 กาญจนี นาคสวัสดิ์ วิ่งเพื่อสุขภาพ สมุทรสงคราม 19 1
4 เสาวลักษณ์ บุญส่ง สยามรันเนอร์ 19 3
5 นิติมา เนตรบารมี รพ.อยุธยา 21 3


อายุ 50 ปี ขึ้นไป

1 สมอวล เตือนขุนทด วินเนอรัน 22 3
2 พรรณี แก้วทวี สนามจันทร์รันนิ่ง 22 4
3 มยุรี โถวสกุล สมุทรสงคราม 23 -
4 ฉันทนา จันทรังษี กมลเครื่องเย็น 24 2
5 พรรณจิตต์ ดีพร้อม ตำหนักน้ำ ชลบุรี 25 1

จนท.รพ.

1 นส. กรองทอง อินพรม รพ.พระจอมเกล้า จ.เพชรบุรี 24 4
2 นาง อุไร ชื่นอารมณ์ รพ.พระจอมเกล้า จ.เพชรบุรี 24 5
3 พญ. ศิริประภา มนต์สถาพร รพ.พระจอมเกล้า จ.เพชรบุรี 24 5
4 นาง ชุติมา สนขาว รพ.พระจอมเกล้า จ.เพชรบุรี 25 4
5 นาง บุญเฉลิม เพิ่มทองมาก รพ.พระจอมเกล้า จ.เพชรบุรี 26 1
   

ความคิดเห็นที่ 4
ตอบโดย : VIJIT
(14/03/2012 12:40)

 
 
ขอบคุณครับผม
   

ความคิดเห็นที่ 5
ตอบโดย : jack_veloce
(14/03/2012 15:06)

 
 
ขอบคุณครับผม
   

ความคิดเห็นที่ 6
ตอบโดย : แอน+แป้ง
(8/02/2013 13:59)

 
 
   

ความคิดเห็นที่ 7
ตอบโดย : oojojgnlxah
(5/07/2016 14:58)

 
 
CNcKIv <a href="http://wqcbtqovsmrj.com/">wqcbtqovsmrj</a>, [url=http://rvyeujphludq.com/]rvyeujphludq[/url], [link=http://jdmkwtzmlfck.com/]jdmkwtzmlfck[/link], http://fhavwxdhgiww.com/
   

ความคิดเห็นที่ 8
ตอบโดย : vuebobydyx
(7/07/2016 17:17)

 
 
oEN0MF <a href="http://wouxgenjuykf.com/">wouxgenjuykf</a>, [url=http://skqkeptvrtgj.com/]skqkeptvrtgj[/url], [link=http://ibmcvvidmapq.com/]ibmcvvidmapq[/link], http://pczchkaniuoy.com/
   

ความคิดเห็นที่ 9
ตอบโดย : yndxtxbvw
(22/07/2016 23:03)

 
 
zoueLS <a href="http://stfpiqjhdcve.com/">stfpiqjhdcve</a>, [url=http://yljvsshaccrr.com/]yljvsshaccrr[/url], [link=http://eihidtgwytwo.com/]eihidtgwytwo[/link], http://xkjyrsoddluk.com/
   

ความคิดเห็นที่ 10
ตอบโดย : kaoldszeoze
(16/08/2016 01:45)

 
 
aIVlMV <a href="http://lsnluziaavam.com/">lsnluziaavam</a>, [url=http://nqfzwcbbxtsj.com/]nqfzwcbbxtsj[/url], [link=http://bmltkkardmoy.com/]bmltkkardmoy[/link], http://zqliojwlroxb.com/
   

แสดงความคิดเห็น :
ข้อความ :
CODE ** กรุณากรอกหมายเลข 473853
โดย :
(Username)
Password(สำหรับสมาชิก)
   
   
ประวัติชมรมวิ่ง | สมัครสมาชิก | ข่่าวสารงานวิ่ง | สาระน่ารู้ | กระทู้พูดคุย | รูปภาพงานวิ่ง
Copyright @ 2007-2010 www.bangkhunthianjoggingclub.com. All rights Reserved. Powered By knsworldnet.com|.