กลับหน้าแรก > กลับหน้ากระทู้
ผลแข่งขัน....รพ.พระจอมเกล้าฯ-พระนครคีรี-พระราชวังรามราชนิเวศน์ มินิมาราธอน ครั้งที่ 12
 


รพ.พระจอมเกล้าฯ-พระนครคีรี-พระราชวังรามราชนิเวศน์ มินิมาราธอน ครั้งที่ 12 วันอาทิตย์ที่ 11 มีนาคม 2555 เวลา 6.00 น.
รายชื่อนักวิ่งเข้าเส้นชัย มินิมาราธอนระยะทาง 10.5 กิโลเมตร
OVER ALL ชาย นาย อุ้มยศ กิจอุดม ชมรมบางขุนเทียน 33 นาที 50 วินาที
OVER ALL หญิง นส. วิไลวรรณ ขำพิทักษ์ 40 นาที 17 วินาที

รายชื่อนักวิ่งเข้าเส้นชัย มินิมาราธอนชายระยะทาง 10.5 กิโลเมตร
รุ่น ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ชมรม

อายุไม่เกิน 14 ปี
1 ดช. จักรี เจตต์สว่าง รร.บ้านดอนสูง จ.ตราด
2 ดช. ทิวา วงษ์จีน บางขุนเทียน
3 ดช. สราวุฒิ ชื่นขำ วิ่งจอมบึง
4 ดช. ณัฐพล ศรีฤทธิเดช อัมพวัน
5 ดช. ณัฐศิลป์ ศิลปชัย ชลบุรันนิ่ง
6 ดช. พรเลิศ บุญจันทร์ เจนจิทีม
7 ดช. ธีรวัฒน์ สมบัติบูรณ์ รร.บ้านดอนสูง จ.ตราด
8 ดช. เอกลักษณ์ หมวดเส็ง รร.ฉวาง จ.นครศรีฯ
9 ดช. ชุณานนต์ ถาวรมงคล -
10 ดช. ภาณุพงษ์ สมตา บางขุนเทียนเทคโนโลยี
11 ดช. เจริญทรัพย์ ชื่นขำ วิ่งจอมบึง
12 ดช. จักรี สุทธิชาติ บางขุนเทียน
13 ดช. เจษฎา พลศักดิ์ บ้านเขาพระเอก
14 ดช. ณัฐศักดิ์ วรรณะ เบิกตะวันหลังสวน ชุมพร
15 ดช. ชยากร พรมสี ข้าวแกงยายเสริม

อายุ 15-29 ปี
1 นาย อนัส กำทรัพย์ โตโยต้าบ้านโพธิ์
2 นาย จารึก มุ่งพันกลาง อ้อมใหญ่รันนิ่ง
3 นาย ธัชพล ศิริกาญจนะ ทองนาคทีม
4 ไม่มารายงานตัว
5 นาย ธรธัช สายสี โตโยต้าบ้านโพธิ์
6 นาย ภาณุพงศ์ อรรถวรรธน
7 นาย ชนะนนท์ เชาว์บวร เบียร์ช้างอยุธยา
8 นาย อภิชาต ภูอุทัย โตโยต้าบ้านโพธิ์
9 นาย ภาคภูมิ ชัยสายัณน์ ทองนาคทีม
10 นาย ศิขรินทร์ พูลพุฒ บางขุนเทียนเทคโนโลยี
11 นาย ธนฑล เหมือนวิหาร กลัวเมีย
12 นาย ภัคพงษ์ อุบลเลิศ บางขุนเทียนเทคโนโลยี
13 นาย สมประสงค์ สุขนิ่ม รร.อัมพวัน
14 นาย นพรัตน์ เจือมณี รร.วัดนางสาว
15 นาย วรากร สว่างอารมย์ รร.วัดนางสาว


อายุ 30-34 ปี
1 นาย ชาญณรงค์ บุญหล่อ มุ่งหน้าเมืองเกาะสมุย
2 นาย ดาว สังวัทยาย โตโยต้า
3 รอ. ฉาย ดุลยรัตนาชัย ค่ายทองฑีฆายุ
4 นาย จำรัส เหลือกลาง กระทุ่มแบน
5 นาย อรัญ พึ่งธรรม สวนป่า 25 ไร่
6 นาย ทองมี บุญตรอง โตโยต้าบ้านบึง
7 นาย มงคล สิทธิขุนทด อิสระ
8 นาย ประยูร ยางรอก มิตรภาพ 51
9 นาย สมบูรณ์ พิมลนอก วัดป่าชัยรังสี สมุทรสาคร
10 นาย ไพรวัลย์ เจริญตา วิ่งหาดชะอำ
11 นาย สุชาติ ชมชื่น โตโยต้าบ้านโป่ง
12 นาย กรีรัตน์ อุปลา รพ.ยุพราช ฉวาง
13 นาย ประภาส ชลพอง โตโยต้าฉะเชิงเทรา
14 จอ. ประจักษ์ มีแก้ว นาวิกโยธิน
15 นาย อนันต์ ทองเหี่ยง -

อายุ 35-39 ปี
1 นาย นิวาส สระภู มิตรภาพ 51
2 นาย สมบูรณ์ บุญคอย มิตรภาพ 51
3 นาย พยุง จ้าวเพชร อ้อมใหญ่รันนิ่ง
4 นาย ธีรวุฒ แก้วเยื้อง ร้านทองสุวรรณโชติ ตราด
5 นาย สมชาย ชลิศราพงศ์ ยามเย็น ราชบุรี
6 นาย ธีรศักดิ์ เฉลียวพงษ์ เวโลเช่
7 นาย นิวัช สมจิต อิสระ
8 นาย สมบัติ ดวงสิน วัดป่าชัยรังสี สมุทรสาคร
9 นาย ประดิษฐ์ ชัยมีบุญ บางขุนเทียน
10 นาย สุนารถ บุษยกุล ชมรมการไฟฟ้านครหลวง
11 นาย พิเชษฐ์ ขวัญแก้ว ท่าเรือกาญจนบุรี
12 นาย สมชาย เพ็ชรโยธิน วิ่งเพื่อชีวิตสมุทรสาคร
13 นาย อดุลย์ โครตประทุม วินเนอร์รัน ทุ่งคลุ
14 นาย เกษม ภู่ระหงษ์ โตโยต้าบ้านโพธิ์
15 นาย ทิวา ตินานพ อ้อมใหญ่รันนิ่ง

อายุ 40-44 ปี
1 นาย สัมฤทธิ์ นครบุรี วัดป่าชัยรังสี สมุทรสาคร
2 นาย มงคล มลหาญวิเศษ บางขุนเทียน
3 นาย สมดี ด่านจิระมนตรี จิมรันนิ่ง
4 นาย ณรงค์ สันตริรกุล รักษ์บางบอน
5 นาย ประทวน แป้นจันทร์ เวโลเช่
6 นาย นาวี อักษรเขค มาบอำมฤต
7 นาย พิทักษ์ พัตจุน ทหารอากาศ
8 นาย บุรมณ์ พิมพิศร มิตรภาพ 51
9 นาย ภูวดล ธนาวิชิตฤกษ์ วิ่งเพื่อชีวิตสมุทรสาคร
10 นาย กมล เดชะนนท์ วิ่งสวนหนองจอก
11 จอ. ทักษิณ งามโบราญ นาวิกโยธิน
12 นาย จีรพันธ์ สุดขาว ฟอร์รันเนอร์
13 ไม่มารายงานตัว
14 นาย สุทัศน์ สองเชื้อ สยามรันเนอร์คลับ
15 นาย สมพาษ เกิดเขียว สะพานแขวน พระราม 3

อายุ 45-49 ปี
1 นาย สัมผัส นาครอด สนามชัย
2 นาย วีรพล ปัญญาศิริ ทองนาคทีม
3 นาย ประสิทธิ์ สุประพาส นาวิกโยธิน
4 นาย พรไพโรจน์ ตรีพงษ์พันธ์ ยามเย็น ราชบุรี
5 นาย สมศักดิ์ กลำทอง ม.เกษตร กำแพงแสน
6 นาย สมศักดิ์ สุวราการ วิ่งสามอ่าว ประจวบ
7 นาย ทองปน ศรีจันทร์ มิตรภาพ 51
8 นาย สุคีริน ทวีสุข เวโลเช่
9 นาย ณรงค์ เอี่ยมศรีโชติ ชมรมอิสระ อ.นาหม่อม สงขลา
10 นาย ไพรวุฒิ อ่องลยุล ศูนย์กีฬาบางมด
11 นาย สงบ ภูคำกอง รักวิ่งอิสระ 24.4 เพื่อชีวิต
12 นาย สายัณห์ จอมทอง ชมรมวินเนอร์รัน
13 นาย อภิชัย เพ็ชรกำเนิด SAT ทองนางทีม
14 นาย ยุทธนา ศิลปกวี ชมรมสนามศุภชลาสัย
15 นาย ทองดี เศษรัตนา ชมรมวินเนอร์รัน

อายุ 50-54 ปี
1 นาย ประทีป ไตรศิลป์วิศรุต วิ่งสามอ่าว ประจวบ
2 นาย ไชยพงษ์ กิมประพันธ์ บางขุนเทียน
3 นาย เดโช ไตรศิลป์วิศรุต วิ่งสามอ่าว ประจวบ
4 พจอ. ไพโรจน์ อุ้มไสว มรก.ไกลกังวล
5 นาย ไพศาล คนคล่อง วินเนอร์รัน
6 นาย สำรวย สมพรมทิพย์ ม.เกษตร กำแพงแสน
7 นาย ไพศษล กาญจนสุวรรณ สะพานพระราม 9
8 นาย กมล ช่วยคงมา ร้านกมลเครื่องเย็น นนทบุรี
9 นาย ศุภชัย อุบลเขียว นาวิกโยธิน
10 นาย ชอชาย เทอดเกียรติกุล อิสระ
11 นาย ปัญญา ยิ่งได้ชุ่ม มิตรภาพ 51
12 นาย บุตรฉ่ำ อิสระ มหาชัย
13 นาย พรศักดิ์ แสวงวุฒิพันธ์ สยามรันเนอร์คลับ
14 นาย นรินทร เดชารัมย์ รักษามัคคีวิลล่า
15 นาย ชินกร พยุหกฤษ -

อายุ 55-59 ปี
1 นาย สุเทพ มณีโชติ รพ.ยุพราช ฉวาง
2 นาย วิรัช นิศรี วินเนอร์รัน
3 รต. วิศาล สุนันทวิวรรณ ปัตตานี
4 นาย สุรพงษ์ ฉันทะอมรวงศ์ สะพานแขวน พระราม 3
5 นาย อุดร อินทร์พิทักษ์ รวมใจพัทยา
6 นาย สมพงษ์ ศรีสุข เดินวิ่งตำหนักน้าชลบุรี
7 นาย สำราญ บัวตุ๋ย สมุทรสงคราม
8 นาย สมบูรณ์ พยุงศรี นาวิกโยธิน
9 นาย รุ่งศักดิ์ ประสิทธิ์ พนัสนิคม
10 นาย จีรศักดิ์ โต๊ะชาลี นักวิ่งแต้จิ๋ว
11 นาย สมพงษ์ ชูชาติ วัดป่าชัยรังสี สมุทรสาคร
12 นาย ผาด เรืองแสง นางนวลบางปู
13 นาย สมเกียรติ สมรูป นาวิกโยธิน
14 นาย
15 นาย สุชาติ วงศ์บัวเหลือง สามร้อยยอด

อายุ 60 - 64 ปี
1 นาย ธีระชัย คุณาพรธรรม
2 รต. สุชิน วาสนา นาวิกโยธิน
3 นาย สุวรรณ แผ่นทรัพย์ เพื่อสุขภาพ จ.ระยอง
4 รต. ชูชาติ วาสนา นาวิกโยธิน
5 จ.ส.อ. รชต ใจประสาท สยามรันเนอร์คลับ
6 นาย ศุภชัย วีระเบญจพล ท่าเรือกาญจนบุรี
7 นาย สุพล สสิสัจจัง เทพา
8 นาย อำนาจ พรหมภินันท์ จ.ชุมพร
9 นาย ไพโรจน์ อนุมณี พัทลุง
10 นาย สุพจน์ สวยปานแก้ว พนัสนิคม
11 นาย ทวีเกียรติ อัครประสิทธิ์ สวนพฤกษ์
12 นาย วิฑูรย์ กลั่นเศรษฐี สมุทรสงคราม
13 รตต. วิชา เฉลยนาค จ.ปทุมธานี
14 นาย จารึก บุญรอด -
15 นาย ดุสิต ศิริวารินทร์ ชมรมวิ่งดอกบัวคู่

อายุ 65 - 69 ปี
1 นาย เกียรติศักดิ์ ครุธนุ่ม ดอกบัวคู่ ฉะเทริงเซา
2 นาย เจริญ เพขรนิล โพธาราม
3 นาย นิวัติ เจริญผล มิตรภาพ 51
4 นาย ล้อม ขวัญแกลี้ยง สงขลา
5 พต. อำนวย ศรีทองสุข อิสระ
6 พอ. มาโนช ธรรมสำราญ บางขุนเทียน
7 นาย สมชัย ล้อเจริญ ชมรมกาญจนบุรี
8 นาย ทองสุข ทองมี ชมรมลัดหลวง พระประแดง
9 นาย ไพบูลย์ เบญจวชิระเชิด ชมรมรพ.พระจอมเกล้าฯ
10 นาวาตรี นิพนธ์ นิกรพล นาวิกโยธิน
11 นาย อนุวัฒน์ ศิริวัฒนานาวิน ชมรมเขาวัง เพชรบุรี
12 นาย สมปอง เพชรชิต ชมรม รพ.ยุพราช จ.นครศรีธรรมราช
13 นาย พยงค์ ชูชื่น -
14 นาย คมขำ ศิริขันธ์ ชมรมนรามราชนิเวศน์ จ.เพชรบุรี
15 นาย ทวี โรจน์วรารักษ์ ชมรมรวมมิตรรันเนอร์

อายุ 70 ปีขึ้นไป
1 รอ. บุญเช้า แงะสัมฤทธิ์ นาวิกโยธิน
2 นาย วิชัย ศรีสงวนสัตย์ ชมรมนางนวลบางปู
3 นาย เทียนชัย อยู่เวชวัฒนา บางขุนเทียน
4 นาย วิเชียร ไตรเพิ่ม -
5 นาย กู้ โพธิ์ธีรบุตร แม่น้ำแคว
6 นาย โทคิโอ๊ะ ชูอินามิ ชมรมญี่ปุ่น
7 นาย วิเชียร โพธิ์ธีรบุตร 1144 รร.สายไหมวิทยา กทม.
8 จต. ประดิษฐ์ แดงสวาท -
9 จสอ. ทิน แย้มชื่น ชมรมโรงพยาบาลพระจอมเกล้าฯ
10 นาย ประสิทธิ์ พันธ์เวช ชมรมสวนตำหนักน้ำ ชลบุรี
11 นาย สุรพล รุจิโรจน์ ชมรมมิตรภาพ จตุจักร
12 นาย ประเสริฐ ด้วงสมบัติ ชมรมสวนตำหนักน้ำ ชลบุรี
13 นาย สมศักดิ์ เชยกลิ่น ชมรมวิ่ง ปตท.
14 นาย ปริญญา บุณณารักษ์ ชมรมเคหะ ชลบุรี
15 นาย สงัด แก้วเวียง ชมรมวิ่งหนองคาย
 
 
โดย สุเทพ บางขุนเทียน [16/08/2016 01:45]
 

ความคิดเห็นที่ 1
ตอบโดย : oojojgnlxah
(5/07/2016 14:58)

 
 
CNcKIv <a href="http://wqcbtqovsmrj.com/">wqcbtqovsmrj</a>, [url=http://rvyeujphludq.com/]rvyeujphludq[/url], [link=http://jdmkwtzmlfck.com/]jdmkwtzmlfck[/link], http://fhavwxdhgiww.com/
   

ความคิดเห็นที่ 2
ตอบโดย : vuebobydyx
(7/07/2016 17:17)

 
 
oEN0MF <a href="http://wouxgenjuykf.com/">wouxgenjuykf</a>, [url=http://skqkeptvrtgj.com/]skqkeptvrtgj[/url], [link=http://ibmcvvidmapq.com/]ibmcvvidmapq[/link], http://pczchkaniuoy.com/
   

ความคิดเห็นที่ 3
ตอบโดย : yndxtxbvw
(22/07/2016 23:03)

 
 
zoueLS <a href="http://stfpiqjhdcve.com/">stfpiqjhdcve</a>, [url=http://yljvsshaccrr.com/]yljvsshaccrr[/url], [link=http://eihidtgwytwo.com/]eihidtgwytwo[/link], http://xkjyrsoddluk.com/
   

ความคิดเห็นที่ 4
ตอบโดย : kaoldszeoze
(16/08/2016 01:45)

 
 
aIVlMV <a href="http://lsnluziaavam.com/">lsnluziaavam</a>, [url=http://nqfzwcbbxtsj.com/]nqfzwcbbxtsj[/url], [link=http://bmltkkardmoy.com/]bmltkkardmoy[/link], http://zqliojwlroxb.com/
   

แสดงความคิดเห็น :
ข้อความ :
CODE ** กรุณากรอกหมายเลข 706398
โดย :
(Username)
Password(สำหรับสมาชิก)
   
   
ประวัติชมรมวิ่ง | สมัครสมาชิก | ข่่าวสารงานวิ่ง | สาระน่ารู้ | กระทู้พูดคุย | รูปภาพงานวิ่ง
Copyright @ 2007-2010 www.bangkhunthianjoggingclub.com. All rights Reserved. Powered By knsworldnet.com|.